Skip to content

Pravila privatnosti mobilne aplikacije CovidGO

Posljednje ažuriranje: 19.07.2021.

Članak 1.

Ova Pravila privatnosti odnose se na korištenje mobilne aplikacije CovidGO (u daljnjem tekstu: “Aplikacija”). Korisnik Aplikacije u smislu naših Pravila privatnosti je svaka pravna ili fizička osoba (u daljnjem tekstu: “Korisnik”) koja dobrovoljno koristi uslugu Aplikacije.

Svaki korisnik Aplikacije u obvezi je upoznati se s Pravilima privatnosti mobilne aplikacije u cilju zaštite vlastitih prava i interesa.

Pristupanjem i korištenjem Aplikacije, smatra se da su Korisnici u svakom trenutku pročitali, razumijeli i prihvatili ova Pravila privatnosti, te da su upoznati i suglasni s Pravilima privatnosti, uključujući i podatke o obradi podataka. Ukoliko se ne slažete u cijelosti s ovim Pravilima privatnosti, upućujemo Vas da odmah prestanete s korištenjem Aplikacije.

Aplikacija je u nadležnosti Ministarstva zdravstva, Ksaver 200, 10 000 Zagreb, OIB: 88362248492 MB: 2830396 i Ministarstva unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb, OIB: 36162371878, MB: 03281418 (u daljnjem tekstu: “Društvo”).

Članak 2.

U smislu Pravila privatnosti pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

Društvo označava Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200, Zagreb, OIB: 88362248492 MB: 2830396 i Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb, OIB: 36162371878, MB: 03281418”. U skladu s propisima o zaštiti podataka, Društvo zajednički čine voditelji obrade i  odgovorni su za obradu podataka u sklopu Aplikacije na nacionalnoj razini.

CovidGO aplikacija označava mobilnu aplikaciju koja služi za provjeru/verifikaciju EU digitalnih COVID potvrda putem QR kôda, kao i pohranjivanje COVID potvrda u digitalnoj verziji u novčanik mobilne aplikacije CovidGO uz obvezan unos jedinstvne lozinke ispisane na samoj potvrdi.

Korisnik aplikacije označava osobu kojoj je Društvo omogućilo korištenje Aplikacije i koja pristupa Aplikaciji u skladu s ovim Pravilima privatnosti;

Pravila privatnosti označavaju opće uvjete poslovanja te pravila privatnosti mobilne aplikacije kao i sve njegove buduće izmjene i dopune, koja se temelje na UREDBI (EU) 2021/953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2021. godine o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) radi olakšavanja slobodnog kretanja tijekom pandemije bolesti COVID-19 te Odluci Vlade RH o uspostavi nacionalnog sustava za izdavanje EU digitalne COVID potvrde

od 31. svibnja 2021. godine (NN 60/2021).

Članak 3.

Pravo pristupa i korištenja Mobilne aplikacije imaju isključivo Korisnici aplikacije. Korisnik aplikacije postaje se instalacijom Mobilne aplikacije. Prilikom pokretanja Aplikacije prihvaćate Pravila privatnosti, a nastavkom korištenja smatrat će se da je Korisnik aplikacije pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće uvjete poslovanja ovih Pravila privatnosti.

Instalacija Aplikacije ne zahtjeva registraciju niti se pritom traže ikakvi osobni podatci, pa tako ni podatci poput imena i prezimena, datuma rođenja, broja mobitela ili adrese e-pošte korisnika. Instalacija i korištenje Aplikacije u potpunosti je dobrovoljno. Korisnici samostalno odlučuju hoće li preuzeti instalaciju na svoj mobilni uređaj, kako će je koristiti i kada će ukloniti Aplikaciju sa svojeg mobilnog uređaja. Aplikacija ni u kojem trenutku ne prikuplja geolokacijske podatke korisnike, niti se podaci pohranjuju na samom mobilnom uređaju bez odobrenja Korisnika, te se ne prosljeđuju na obradu trećim stranama.

Ulaskom u Aplikaciju, Aplikacija zahtjeva pristanak korisnika za korištenje kamere na mobilnom uređaju u svrhu skeniranja QR kôda, bez pristanka aplikacija neće moći pristupiti funkcionalnostima korištenja kamere mobilnog uređaja. Prije skeniranja COVID potvrda, u postavkama Aplikacije potrebno je preuzeti listu javnih potpisnih ključeva koji služe za prekograničnu razmjenu javnih potpisnih ključeva država članica EU putem pristupnika kojom je definirana Provedbena odluka Komisije (EU).

Pohranjivanje COVID potvrde u novčanik Aplikacije, Aplikacija zahtjeva od Korisnika unos lozinke za mobilnu aplikaciju koja se nalazi na COVID potvrdi. Bez unosa lozinke, potvrda neće biti pohranjena u novčanik Aplikacije. QR  kôd sadržava osnovne informacije i digitalni potpis kako bi aplikacija mogla provjeriti vjedostojnost potvrde. Pohranjivanjem COVID potvrde Korisnik pristaje na spremanje određenog skupa osobnih podataka.

Vrste osobnih podataka

Aplikacija pohranjivanjem COVID potvrde u novčanik Aplikacije sprema sljedeće osobne podatke Korisnika: 

 • ime i prezime
 • datum rođenja
 • jedinstveni identifikator potvrde
 • vrsta potvrde (COVID-19 TESTIRAN/CIJEPLJEN/PREBOLJEN)
 • datum isteka potvrde

 

Prikupljanje osobnih podataka

Aplikacija prikuplja podatke isključivo na temelju zahtjeva Korisnika za pohranjivanjem COVID potvrde u novčanik Aplikacije.

 

Tehnike obrade osobnih podataka

Ne koriste se tehnike obrade osobnih podataka koje se sastoje od izrade profila i donošenja automatiziranih odluka niti se provode analize ili predviđanja osobnih sklonosti, ponašanja i stavova pojedinca.

Obrada koja se provodi nema diskriminacijski učinak na pojedince na temelju rasnog ili etničkog porijekla, političkog mišljenja, vjere ili uvjerenja, članstva u sindikatu, genetskog ili zdravstvenog stanja ili spolne orijentacije.

Korištenje osobnih podataka

Aplikacija će koristiti samo osobne podatke za svrhu zbog koje su prikupljeni (ili za korištenje identificirano kao povezano s tom svrhom).

Aplikacija koristi osobne podatke Korisnika samo za niže navedene svrhe.

 • Kako bi zaštitila Korisnika od neautoriziranog korištenja ili potencijalnih pokušaja hakiranja.

Gdje se čuvaju osobni podatci Korisnika

Aplikacija čuva osobne podatke Korisnika te provodi odgovarajuće sigurnosne mjere prihvaćene relevantnim međunarodnim standardima i/ili najboljim tehničkim praksama kako bi štitila osobne podatke. Aplikacija ne prenosi niti dijeli osobne podatke Korisnika s bilo kojim trećim stranama ili lokacijama.

Aplikacija može koristiti enkripciju kako bi osigurala potrebnu razinu sigurnosti za osobne podatke Korisnika. Međutim, treba imati na umu da se ne može jamčiti da je Internet 100% siguran. Korisnik bi trebao uslugama pristupiti samo u sigurnom okruženju.

Koliko dugo se čuvaju podatci

Aplikacija čuva osobne podatke onoliko dugo koliko Korisnik koristi aplikaciju.

Koja su prava Korisnika u pogledu obrade podataka?

Pohranjivanjem COVID potvrde smatra se da su Korisnici pristali na obradu osobnih podataka.

Pridržavamo se Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te u skladu s njima omogućujemo Korisniku ostvarivanje sljedećih prava:

a)    Pravo na pristup osobnim podacima

Korisnik može dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ukoliko se obrađuju, pristup tim podacima i sljedeće informacije: informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i postojanju prava ispitanika u pogledu obrade osobnih podataka.

b)    Pravo na ispravak osobnih podataka

Ukoliko su osobni podaci Korisnika koji se obrađuju nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku Korisnik može zatražiti Društvo da iste ispravi ili dopuni i to davanjem dodatne izjave. Napominje se kako je Korisnik odgovoran za davanje ispravnih podataka, a uz to ima obvezu informirati o relevantnim promjenama  njegovih osobnih podataka.

c)    Pravo na brisanje osobnih podataka

Ako su podatci nezakonito obrađivani ili ako takva obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u  zaštićene interese Korisnika, Korisnik ima pravo u svakom trenutku sam izbrisati pohranjenu COVID potvrdu iz novčanika Aplikacije. Na taj način će biti obrisani svi osobni podaci Korisnika koje koristi Aplikacija.

d)    Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo uložiti prigovor na obradu njegovih osobnih podataka ako takva obrada nije nužna radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili ako se prilikom obrade poziva na dobivenu privolu ili na legitimne interese.

e)    Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako Korisnik smatra da se prilikom obrade njegovih osobnih podataka nije postupalo u skladu sa zakonskim obvezama i da je povrijeđeno njegovo pravo na zaštitu osobnih podataka, Korisnik može podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Selska cesta 136, Zagreb, odnosno na elektroničku adresu [email protected].

f)     Pravo na obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju da i pored svih poduzetih mjera dođe do povrede osobnih podataka Korisnika, o svakoj takvoj povredi Korisnik će biti obavješten bez nepotrebnog odgađanja i to slanjem obavijesti u pisanom obliku.

U navedenoj obavijesti će se opisati priroda povrede osobnih podataka, navesti ime i prezime osobe od koje se mogu dobiti dodatne informacije o povredi, opis vjerojatne posljedice povrede osobnih podataka i opis mjera koje su poduzete za rješavanje problema povrede osobnih podataka uključujući i mjere umanjivanja štetnih posljedica. Navedena obavijest će biti sastavljena uporabom jasnog i jednostavnog jezika.

Način ostvarivanja prava

Ako Korisnik želi ostvariti neko od svojih prethodno navedenih prava, može se obratiti koristeći podatke za kontakt navedene u članku 8.

Prije davanja bilo kakvih podatka poduzet će se potrebne mjere kako bi se potvrdio identitet Korisnika, a slučaju dvojbe mogu se od Korisnika zatražiti dodatne informacije.

Na zahtjev Korisnika odgovorit će se unutar mjesec dana od zaprimanja istoga, a rok se, ovisno o složenosti zahtjeva, može produljiti za dodatna dva mjeseca.

U slučaju zahtjeva za složenijom obradom veće količine podataka zadržava se pravo naplate razumne naknade na temelju administrativnih troškova nastalih pružanjem takvih informacija.

Komponente poslužiteljske infrastrukture s Aplikacijom komuniciraju kriptiranim i zaštićenim kanalima. Podaci na poslužiteljskoj infrastrukturi čuvaju se u bazi podataka koja je realizirana kao zasebna logička cjelina uz primjenu sigurnosnih politika najvišeg standarda. Međutim, imajte na umu da biste Aplikaciji morali pristupati samo u sigurnom okruženju.

Članak 4.

Spremljene potvrde su čuvaju u Aplikaciji sve dok ih Korisnik ne odluči ukloniti.

Korisnik može u bilo kojem trenutku ukloniti prikupljene javne potpisne ključeve putem postavki operacijskog sustava mobilnog uređaja. Takvim načinom uklanjaju se i podatci o spremljenim potvrdama. Društvo nema nikakvu mogućnost brisanja javnih potpisnih ključeva s mobilnog uređaja korisnika, kao ni s mobilnih uređaja drugih korisnika s kojima je korisnik razmijenio javne potpisane ključeve.

Društvo za korištenje Mobilne aplikacije Korisnicima aplikacije neće naplaćivati nikakvu naknadu.

Članak 5.

Internetski resursi (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice...) objavljeni na Aplikaciji su autorska djela i predmet zaštite autorskog prava. Najstrože je zabranjeno bez odobrenja Društva u pisanom obliku reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje...), priopćavanje ili prerada internetskog resursa koji je objavljen na Mobilnoj aplikaciji. Aplikacija je dostupna na platformama “Google Trgovina Play” za Android uređaje i “App Store” za Apple uređaje.


Članak 6.

Društvo ne odgovara Korisniku aplikacije za nefunkcionalnost Aplikacije i ne jamči da su internetski resursi koji se nalaze na Aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti točni, precizni i pouzdani jer Korisnik aplikacije Aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost, a na što Korisnik aplikacije pristaje prilikom instalacije Aplikacije i prihvaćanjem Pravila privatnosti poslovanja.

Članak 7.

Korištenjem Aplikacije Korisnik izjavljuje i jamči da:

 1. pristajete na poštovanje ovih Pravila privatnosti i uvjeta poslovanja;
 2. nećete koristiti Aplikaciju ni u kakve ilegalne ili neovlaštene svrhe;
 3. vaša upotreba  Aplikacija neće prekršiti bilo kakav primjenjivi zakon ili propis;

Aplikacija se ne smije koristiti za bilo kakve poduhvate, osim onih koji su izričito odobreni od nas.

Kao Korisnik Aplikacije, prihvaćate da nećete:

 1. vršiti bilo kakvu neovlaštenu upotrebu Aplikacije;
 2. sudjelovati u neovlaštenom povezivanju na Aplikaciju;
 3. Dešifrirati, dekompilirati, rastavljati ili obrađivati bilo koji softver koji na bilo koji način čini dio Aplikacije;
 4. Koristiti Aplikaciju na način koji nije u skladu s bilo primjenjivim zakonima ili drugim propisima

Članak 8.

Društvo Korisnicima aplikacije, u cilju tehničke podrške: prijave rada Aplikacije, prigovore i prijedloge, stavlja na raspolaganje korisničku službu koja će biti dostupna putem e-pošte [email protected] .

Ova pravila privatnosti primjenjuju se od 19. srpnja 2021.

Cookie policy

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

Izaberite kolačiće na stranici

Omogućite ili onemogućite web-stranici upotrebu funkcionalnih i/ili reklamnih kolačića opisanih u nastavku:

Postavke Prihvaćam neophodno Prihvaćam